OS NOSOS SERVIZOS

O despacho préstalles un asesoramento preventivo aos seus clientes, o que se traduce nunha menor conflitividade e en menos litixios.

O dereito é tan amplo e abarca tantos sectores que é imposible que un só avogado abranga todos. Por iso, cremos e confiamos na especialización como un valor engadido. Traballamos nas seguintes ramas do dereito.

icon-mercantil

Dereito Mercantil

Contratación mercantil

Constitución de sociedades

Asesoramento regular e periódico aos órganos da sociedade

Actuacións ante os xulgados do mercantil

Secretaría do Consello de Administración

Dereito concursal

Fusións e adquisicións

Compliance

icon-penal

Dereito Penal

Redacción de todo tipo de denuncias e querelas

Defensa/acusación en todo tipo de delitos

Xuízos penais por procedemento abreviado ou ordinario, tribunal do xurado etc.

Responsabilidade penal das empresas

icon-medioambiental

Dereito Medioambiental

Asesoramento, planificación.

Actuacións ante órganos administrativos e tribunais

icon-fiscal

Dereito Fiscal

Asesoramento e planificación fiscal a sociedades e particulares

Impostos sobre sucesións

Actuacións ante órganos e tribunais administrativos

icon-civil

Dereito Civil

Obrigas e contratos

Dereito de familia e inmobiliario

Herdanzas e sucesións

Responsabilidade civil

Dereito dos consumidores

Dereito bancario

Actuacións ante os xulgados civís

icon-administrativo

Dereito Administrativo

Solicitudes á Administración

Defensa en sancións administrativas

Reclamacións por responsabilidade patrimonial da Administración

Expropiacións forzosas

Reclamacións previas á acción xudicial

Defensa ante os tribunais contencioso-administrativos

icon-portuario

Dereito Portuario

Asistencia a armadores, consignatarios, estibadores e demais operadores loxísticos

icon-seguros

Dereito dos Seguros

Contratación

Responsabilidade civil

Actuacións ante os xulgados civís, penais, sociais e administrativos

ayf