Política de privacidade

Seguindo os principios de licitude, lealdade e transparencia, poñemos á súa disposición a presente política de privacidade.

 

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

AYF SERVICIOS JURÍDICOS S.L.P.

CIF: B36886117

DOMICILIO SOCIAL: R/ GARCÍA OLLOQUI 6, 1º, 36201, VIGO, PONTEVEDRA
Enderezo de correo electrónico: administracion@ayfabogados.com

Teléfono: 986434377

Datos do DPO: GRUPO ADAPTALIA – LEGAL FORMATIVO S.L.

R/Goya 115, 28009, Madrid

 

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

En AYF SERVICIOS JURÍDICOS S.L.P. tratamos a información que nos facilita coa finalidade de xestionar a relación contractual que nos une, xestionar o envío da información que nos solicita, facilitarlles aos interesados ofertas dos nosos servizos e/ou produtos do seu interese e/ou xestionar a súa candidatura.

 

Por canto tempo conservaremos os seus datos persoais?

Os seus datos conservaranse o tempo mínimo necesario para a correcta prestación do servizo ofrecido, así como para atender as responsabilidades que se puidese derivar deste e de calquera outra esixencia legal.

 

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos persoais pode ser a execución dunha relación contractual potencial e/ou subscrita, o interese lexítimo, a habilitación legal e/ou o consentimento do propio interesado. Os datos que lle solicitamos son adecuados, pertinentes e estritamente necesarios e, en ningún caso, está obrigado a facilitárnolos, pero a súa non comunicación poderá afectar á finalidade do servizo ou á imposibilidade de prestalo.

 

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

AYF SERVICIOS JURÍDICOS S.L.P. non lle comunicará os seus datos a ningún terceiro, agás que se informe diso expresamente.

 

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Os dereitos de protección de datos dos que son titulares os interesados son:

  • Dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado
  • Dereito de rectificación ou supresión
  • Dereito de oposición
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento
  • Dereito á portabilidade dos datos

 

Os titulares dos datos persoais obtidos poderán exercer os seus dereitos de protección de datos persoais dirixindo unha comunicación por escrito ao domicilio social de AYF SERVICIOS JURÍDICOS S.L.P. ou ao enderezo de correo electrónico habilitado para tal efecto, administracion@ayfabogados.com, incluíndo en ambos os casos fotocopia do seu DNI ou outro documento de identificación equivalente.

Modelos, formularios e máis información dispoñible sobre os seus dereitos na páxina web da autoridade de control nacional, Axencia Española de Protección de Datos, en diante, AEPD, www.aggd.es

 

Podo retirar o consentimento?

Vostede ten a posibilidade e o dereito a retirar o consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

 

Onde podo reclamar en caso de que considere que non se tratan os meus datos correctamente?

Se algún interesado considera que os seus datos non se tratan correctamente por AYF SERVICIOS JURÍDICOS S.L.P., pode dirixir as súas reclamacións ao enderezo de correo electrónico administracion@ayfabogados.com ou á autoridade de protección de datos que corresponda. A AEPD é a indicada no territorio nacional, www.agpg.es.

 

Seguridade e actualización dos seus datos persoais

Co obxectivo de salvagardar a seguridade dos seus datos persoais, informámolo de que AYF SERVICIOS JURÍDICOS S.L.P. adoptou todas as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais subministrados. Todo iso para evitar a súa alteración, perda e/ou tratamentos ou accesos non autorizados, tal como esixe a normativa, se ben a seguridade absoluta non existe.

É importante que, para que poidamos manter os seus datos persoais actualizados, nos informe sempre que se produza unha modificación destes.

 

Confidencialidade

AYF SERVICIOS JURÍDICOS S.L.P. infórmao de que os seus datos serán tratados co máximo celo e confidencialidade por todo o persoal que interveña en calquera das fases do tratamento. Non cederemos nin comunicaremos a ningún terceiro os seus datos, agás nos casos legalmente previstos ou que o interesado nos autorizase expresamente.